Nauka czytania sylabami

Płynne czytanie jest niezmiernie ważną umiejętnością dla każdego człowieka, dlatego nauka czytania ma
bardzo duże znaczenie. Jedną z łatwiejszych, a zarazem skuteczniejszych metod jest metoda sylabowa,
której praktykowanie przynosi wymierne korzyści nawet w niedługim czasie.

Metoda sylabowa – wstęp

Metoda symultaniczno-sekwencyjna (potocznie zwana metodą sylabową lub krakowską) to sposób nauczania opracowany przez prof. Jagodę Cieszyńską.

Metoda jest kierowana do dzieci, które mają istotne problemy z czytaniem, lub które nie potrafią jeszcze czytać.

Pozytywne wyniki metody sylabowej posiadają potwierdzenie w logopedycznych badaniach naukowych, potwierdzających skuteczność terapii dzięki wrodzonym predyspozycjom człowieka do czytania sylabami oraz jego uwarunkowaniom biologicznym (struktura mózgu i mechanizmy funkcjonowania).

Na czym opierają się założenia metody sylabowej?

Podstawowe założenia skupiają się na konkretnej strategii nauki, czyli czytania sylabami.

Pierwszym etapem jest prezentacja i poznanie samogłosek.

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie do terapii odczytywania sylab, pomijamy w tym etapie tzw. izolację spółgłosek, gdyż pojedyncze spółgłoski nie są słyszalne – przykład: wymawiając spółgłoskę „k” posługujemy się sylabą „ky” lub „ka”.

Zgodnie z tym samogłoski odczytujemy w izolacji, natomiast spółgłoski zawsze w sylabach.

Kolejnym założeniem metody jest nauka czytania nie poprzez rozpoznawanie liter, lecz poprzez nadawanie znaczeń.

nauka czytania sylabami
nauka czytania sylabami

Etapy wczesnej nauki czytania

I. Od samogłosek prymarnych do sylaby otwartej:
Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania samogłosek.
Nauka globalnego rozpoznawania i odczytywania wyrażeń dźwiękonaśladowczych.
Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania sylab otwartych.
Nauka globalnego rozpoznawania wyrazów.
II. Od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów.
III. Czytanie sylab zamkniętych.
IV. Czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych.
V. Samodzielne czytanie tekstów.

Postępujemy według zasady

POWTARZANIE (dziecko naśladuje terapeutę)  ROZUMIENIE (dziecko podaje, wskazuje odczytywane przez terapeutę samogłoski, sylaby)  NAZYWANIE (dziecko samodzielnie czyta).

W metodzie czytania sylabami stosujemy tylko wielkie litery alfabetu drukowanego.
Praktyka metody czytania sylabami powoduje, że dziecko w szybki sposób zdobywa zdolności czytania ze zrozumieniem (dotyczy to zarówno dzieci z dysleksją, zagrożonych dysleksją, nadpobudliwych, niedosłyszących, jak i dzieciom z obniżoną sprawnością intelektualną).

Metoda czytania sylabami jest pomocna także dla dzieci z wadami wymowy lub niezakończonym rozwojem mowy.

Korzyści dla dziecka płynące z metody sylabowej oraz wspierającej metody porządkowania świata:

  1. zdobycie niezbędnych kompetencji językowych,
  2. aktywowanie intelektu dziecka,
  3. kształtowanie wyobraźni,
  4. usprawnienie motoryki oraz sprawności manualnej,
  5. poprawa umiejętności kategoryzowania i szeregowania,
  6. ćwiczenie pamięci symultanicznej oraz sekwencyjnej,
  7. dodatkowe korzyści dla wszystkich sfer poznawczych.

Propozycje narzędzi do ćwiczeń metodą sylabową:
– arkusze podstawowe – dla dzieci, które rozpoczynają naukę liter oraz czytania;
– arkusze logopedyczne – sylaby z trudnymi w wymowie głoskami, jak np. sz, ż, cz itd;
– arkusze dyslektyczne – pary liter mylonych ze sobą, np. „b” i „d”, „t” i „ł” itd;
– arkusze ortograficzne – sylaby z określonym ortogramem (ó, ż, rz, itd.);
– arkusze tematyczne – sylaby, które umożliwią tworzenie słów na określony temat.