Małgorzata Kurpiel

logopeda / pedagog

 

Małgorzata Kurpiel – nauczyciel dyplomowany z 22 letnim stażem pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Grodkowie, logopeda, specjalista w pracy z dzieckiem autystycznym, pedagog. Przez wszystkie lata pracy zawodowej zdobywała wiedzę i umiejętności przydatne w skutecznej pracy z dziećmi i ich rodzicami. Ukończyła liczne formy doskonalenia zawodowego w zakresie opieki, wychowania i terapii dzieci, rozwiązywania problemów wychowawczych, zapobiegania agresji, prawidłowej komunikacji interpersonalnej.

Uniwersytet Opolski, Opole

2000r. – Studia magisterskie, Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
2008r. – Studia podyplomowe, Edukacja techniczna w zakresie techniki z wychowaniem komunikacyjnym

Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna , Brzeg

2011r. – Studia podyplomowe, Technologia informacyjna i informatyka w szkole

Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzyludzkich, Warszawa

2015r. – Studia podyplomowe, Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych, Warszawa

2019r. – Studia podyplomowe, Zarządzanie w oświacie
2019r. – Studia podyplomowe, Logopedia ogólna
2020r. – Studia podyplomowe, Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
2020/2021 – Studia podyplomowe, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową – surdopedagogika – obecnie

Kursy i szkolenia:

2000r. – Kurs, Oligofrenopedagogika
2004r. – Kurs, Psychoterapia komunikacyjna dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, z zaburzeniami koncentracji uwagi2004r. –  Warsztaty „Cztery pory roku” – pedagogika zabawy w pracy z dziećmi młodzieżą niepełnosprawną umysłowo
2004r. – Szkolenie, Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie
2014r. – udział w konferencji metodycznej na temat:
1. Rozwijanie twórczego myślenia u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
2. Pracownia umiejętności życiowych – praca z uczniem niepełnosprawnym umysłowo w stopniu umiarkowanym
2015r. –  Kurs z zakresu metodyki tworzenia programów nauczania z elementami neurodydaktyki „Neurony na rzecz ucznia i szkoły”
2015r. – Kurs, w zakresie teoretycznego i praktycznego wykorzystania neurodydaktyki w procesie nauczania „Neurony na rzecz ucznia i szkoły”
2015r. – Kurs, Praca z uczniem ze spektrum autyzmu. Jak pracować z uczniem z zaburzeniami łączonymi na każdym etapie edukacyjnym.
2015r. – Kurs, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka szansą na jego powodzenie w edukacji szkolnej
2016r. – szkolenie na temat Praktyczne zasady udzielania pierwszej pomocy
2017r. – Kurs „Terapia behawioralna”
2021r. – Kurs „Motoryczni geniusze. Terapia ręki i grafomotoryka”
2021r. – Kurs „Sensoraki. Jak wspierać rozwój integracji sensorycznej u dzieci?”